Hållbarhet i fokus

Fatbursholmen innergård

Vi förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv som bidrar till den fossilfria, cirkulära och trygga staden. En stabil god avkastning på investerat kapital är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda hållbara fastigheter.

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Vår vision

Vår vision för Afa Fastigheter är att verksamheten ska vara klimatneutral, cirkulär samt trygg och hälsosam. Visionen tydliggör vår långsiktiga strategi, att bidra till en hållbar stadsutveckling, med minskad miljö- och klimatpåverkan samt ökad trygghet i och runt våra fastigheter. Vi följer upp vår vision genom att sätta tydliga mål på kort och lång sikt. 

Klimatneutralt

Ett klimatneutralt Afa Fastigheter orsakar inte några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Då använder vi endast fossilfri energi och våra renoveringar och ombyggnader görs med material som är klimatneutrala.

Cirkulärt

Vi strävar efter en cirkulär fastighetsförvaltning och minskar vår materialanvändning genom bland annat återbruk. Vi väljer material och produkter baserade på återvunnet, helst fossilfritt material, fritt från skadliga kemikalier, som håller länge och kan återvinnas.

Tryggt och hälsosamt

En god arbets- och boendemiljö är syftet med hela vår verksamhet, vi arbetar löpande med ständiga förbättringar genom ökad hänsyn och omtanke om individen i våra fastigheter.

Färdplan 2030

Vi har utvecklat en Färdplan 2030 som ska leda oss till uppfyllande av visionen, klimatneutralt, cirkulärt och tryggt och hälsosamt. 

Vi har satt mål för 2030 som bland annat inbegriper netto-noll utsläpp Scope 1 och 2, genomförda klimatanpassningar enligt plan, avsevärt ökat återbruk samt 100% Gröna hyresavtal. För att säkerställa uppnådda mål finns kortsiktiga mål, löpande mål och handlingsplaner för varje mål.

Nätverk och samarbeten

Vi samarbetar med olika företag och organisationer inom olika hållbarhetsområden. 

  • Vi är samarbetspartner till Centrum för cirkulärt byggande, en plattform för resurseffektivt byggande. I fokus står en digital marknadsplats för återbruk av produkter, som vi använder vid ombyggnationer.
  • Vi ingår i branschorganisationen Fastighetsägarnas hållbarhetsråd där utveckling av olika hållbarhetsfrågor drivs tillsammans med andra fastighetsägare. För att utveckla samarbetet med våra hyresgäster använder vi Fastighetsägarnas Gröna hyresbilaga.
  • Vi använder Byggvarubedömningen för att säkerställa de bästa möjliga insatsvarorna utifrån miljö- och sociala krav, samtidigt som vi registrerar vad som byggs in i våra fastigheter.

Social hållbarhet är en självklar del i vårt hållbarhetsarbete. Vi har sedan många år haft ett samarbete med Stockholms Stadsmission och 2017 utökade vi samarbetet och blev partnerföretag. Vi har valt att stödja deras verksamheter Bostad först, Bobyrån samt Uppsökarteamet. Vi har från och med 2023 inlett ett samarbete med Stockholms Stad samt fastighetsägare kring Sergels Torg för trygghetsskapande åtgärder kring Sergels Torg där vi har några av våra kommersiella fastigheter. 

 
Vår vision

 

Birgitta Erlandsson Segerström

Hållbarhetsstrateg

076-135 82 63
Skicka mail

Personalbild


Christer Porsvi

Energiansvarig

070-080 08 44
Skicka mail

Personalbild


Anna Berfenstam

Chef Affärsutveckling

08-696 48 98
Skicka mail

Personalbild


Ytterligare information kring hållbarhet

Afa Fastigheters miljöbroschyr

Arbetet med FNs globala mål

Afa Fastigheters leverantörskod

Afa Fastigheters energipolicy