Tidigare i år installerade vi en solcellsanläggning på Gångaren 20 med adress Lindhagensgatan 90. Nu fortsätter vi med solenergi i kvarteret och driftsätter fyra nya anläggningar i början av 2022. Med stor sannolikhet blir detta den största solcellsparken i urban miljö i Stockholm.

Den här gången är det fastigheterna Gångaren 14, 15, 16 och 19 med adresserna Lindhagensgatan 90 - 98 som nu förses med solceller. De fyra nya anläggningarna kommer att ge ca 224 MWh per år, viket motsvarar årsförbrukningen för ca 65 lägenheter. Tillsammans med den befintliga anläggningen kommer vi att producera ca 323 MWh per år. När solen skiner som mest ger anläggningen en effekt på nästan 400 kW, berättar Christer Porsvi som är energiansvarig hos oss.

-Att satsa på solenergi känns bra då vi ger fler möjlighet att nyttja förnyelsebar elenergi vilket är ett bidrag till hållbarhetsmålen. Vi är även måna om att de satsningar vi gör ska vara långsiktigt hållbara. Våra nya solcellspaneler är tillverkade i Europa, en medveten satsning som bidrar till både social- och miljömässig hållbarhet. 

På taket där solcellspanelerna placeras finns sedumtak sen tidigare. Det renoveras nu genom att all mossa tas bort, ny ”jord” forslas tid och nya sedumplantor planteras. 

-En annan viktig hållbarhetsaspekt är biologisk mångfald. De befintliga sedumtaken har legat länge och behöver ses över. Tillsammans med den äng som nu också anläggs förbättras förutsättningarna för de pollinerande insekterna. I detta projekt samarbetar vi med SBP vad gäller solcellspanelerna och Urban Green vad gäller sedumtaken och ängen. Solcellspaneler och sedumtak är en kombination som ger dubbla miljövinster, säger Stefan Hedengren, chef Teknik och Projekt på Afa Fastigheter.