Vi har nära kontakt med våra hyresgäster och för en löpande dialog samt identifierar kontinuerligt utvecklingsområden som har stor betydelse för våra hyresgäster. Vi arbetar systematiskt med dessa områden för att leva upp till våra hyresgästers förväntningar. Uppföljning av arbetet sker bland annat genom regelbundna NKI-mätningar. Vårt mål år att alltid överträffa branschens genomsnittsindex för både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter.

Vi tillhandahåller en god arbets- och boendemiljö till våra hyresgäster och är beroende av våra kunders agerande för att verkligen kunna prestera inom hållbarhetsområdet. Ett exempel på samarbetet med hyresgästerna är de Gröna Hyresavtalen. Avtalen omfattar frågor som rör exempelvis förnybar effektiv energianvändning, materialval med miljöhänsyn samt avfallshantering. 

Afa Fastigheters Uppförandekod och Etikpolicy utgör vägledning för alla medarbetare i kontakterna med våra kunder.