Samarbete som grund
En god arbets- och boendemiljö är ett viktigt åtagande gentemot våra hyresgäster. Det omfattar allt ifrån bra luft-, ljus- och ljudförhållanden till nytänkande digitala lösningar, klimatanpassningar och flexibla kontorslösningar. Det Gröna Hyresavtalet fungerar som en viktig grund för samarbetet och vi är lyhörda för våra hyresgästers behov. 

IT-lösningar i fokus
Vi ser ett ökat behov av helhetstänk kring digitala lösningar. Vårt samarbete med företaget Excanto innebär väl fungerande fastighetsnät med smidiga it-lösningar till våra hyresgäster. 

Betydande kulturvärden
Våra fastigheter är belägna i centrala delar av Stockholm och Malmö. Skyddet av kulturvärden är därför en viktig faktor som vi tar hänsyn till vid ombyggnationer. För oss är det självklart att förvalta de kulturvärden som vi har ansvar för. Ett bra exempel är det anrika Norstedtshuset på Riddarholmen, intill Norrström i Stockholm. Huset, med sin omisskännliga abborrfena i koppar, anpassades specifikt för förlaget Norstedts under 1880-talet. De äldsta delarna av fastigheten är från 1700-talet.

Klimatanpassningar
Afa Fastigheters fastighetsbestånd finns till största del i centrala Stockholm. Där finns tydliga risker för översvämningar på grund av skyfall och höjd havsnivå. Vi har därför påbörjat ett arbete där vi kartlägger mer konkret vilka risker som våra fastigheter står inför, ett arbete som ska vara genomfört 2020. 

Hållbara transporter
Staden förändras, cykel och gångtrafikanter förväntas få ta mer plats framöver. Garage för cykelpendlare har snabbt blivit en hygienfaktor i takt med att cykelpendlingen ökat. Fler och fler hyresgäster efterfrågar idag också ladd-stolpar till sina elbilar. Våra hus ligger i centrala lägen vilket gör att kollektivtrafik i princip alltid finns på nära håll. Vi ökar succesivt antalet cykelgarage och ladd-stolpar i våra fastigheter.
Det är självklart för oss att så långt det är möjligt anlita cykelbud till våra transporter. Våra egna cyklar används dagligen vid besöken i våra fastigheter.

Biologisk mångfald
De begränsade grönytor som finns i innerstaden är viktiga på flera sätt. De bidrar till många hälsofrämjande effekter för oss människor genom att de absorberar en stor del av den koldioxid trafiken släpper ut och ger möjlighet till rekreation. Vi är glada för vårt samarbete med Bee Urban och vår bikupa på taket till fastigheten Gångaren 15. Ett annat sätt att bidra till biologisk mångfald är att vi vid ny- och omplantering av våra gårdar alltid väljer växter som pollinerande insekter föredrar. 

Stockholms stadsmission
Vi vill bidra till ett mänskligare Stockholm och samarbetar bland annat med Stockholms Stadsmission där vi specifikt stödjer Nattjouren och Särskildnyttan. Nattjouren är en uppsökande verksamhet om kvällar och nätter som innebär att människor i akut nöd kan få hjälp. Särskildnyttan är en satsning för att ge människor som annars har svårt att hitta bostad en chans till eget boende. Vi är en av flera parter som bidrar.