Enligt Naturvårdsverket ska ett klimatneutralt Sverige uppnås genom stora egna utsläppsminskningar, ökat nettoupptag av koldioxid i skog och mark samt i sista hand utsläppsminskningar i utlandet. Bygg- och fastighetsbranschen i Sverige står för ca 40% av koldioxidutsläppen. Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa, enligt ett EU-direktiv, vara "nära noll-energibyggnader". World Green Building Council (WGBC) åtog sig under Copmötet i Paris 2015 att verka för att alla byggnader, även redan existerande, är klimatneutrala år 2050. WBGC lanserade – Advancing Net Zero, 10 länder gick med, däribland Sverige. Varje land ska nu ta fram en nationell definition och ett system för certifieringar, vilket drivs av SGBC - Sweden Green Building Council. 

Afa Fastigheter vill vara en del av den hållbara staden där våra fastigheter bidrar positivt till ökad hållbarhet utifrån ett brett perspektiv av miljöfrågor och sociala aspekter. 

Vi delar in begreppet hållbara fastigheter i två huvudområden:
Resurser i kretslopp
God arbets- och boendemiljö