Engagerade medarbetare är en förutsättning för att nå framgång. Vår uppförandekod tydliggör vilket ansvar vi som företag och därmed våra medarbetare, förväntas ta vad gäller hållbarhetsfrågor. Vår etikpolicy och miljöpolicy ger oss ytterligare stöd i arbetet.

Inom Afa Fastigheter ska ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Vår arbetsmiljö präglas av respekt för individen och den personliga integriteten. Alla anställda har ett ansvar för att alltid verka för ett positivt arbetsklimat och att ingen utsätts för kränkande särbehandling.

Vad gäller jämställdhet är vårt mål att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Kvinnor och män ska ha samma löne- och arbetsvillkor och möjlighet till utbildning och befordran på lika villkor. Varje chef har ansvar för att dessa mål uppnås inom deras ansvarsområde. Jämställdhetsmålet ska alltså vara vägledande vid anställning, utbildning och befordran samt när arbetsgrupper tillsätts och när arbetet organiseras. På Afa Fastigheter har vi lika många kvinnor som män bland medarbetarna.

Vi lägger stor vikt vid att ha ett väl fungerande arbets- och hälsoarbete. Våra medarbetare erbjuds en rad hälsofrämjande aktiviteter, såsom företagshälsovård, Hälso- och arbetsmiljöprofil och möjlighet till träning i företagets lokaler.

Som anställd på Afa Fastigheter erbjuds du kompetenshöjande aktiviteter genom både lärarledda utbildningar och utbildning via webben.