Afa Fastigheter har en separat uppförandekod för leverantörer som baseras på den branschgemensamma koden från Fastighetsägarna. Vi uppmanar våra samarbetspartners att göra den självutvärdering som går att göra på Fastighetsägarnas hemsida. Det är ett första steg i att undersöka hur våra samarbetspartners lever upp till koden som antogs under hösten 2017.
Vårt mål är att alla våra samarbetspartners ska ha skrivit under vår leverantörskod senast 2020. Vi inför succesivt uppförandekoden i nya och befintliga avtal.
Mer information om leverantörskoden hittar du här.

Leverantörskoden är ett led i arbetet där vi utvecklar och säkerställer ett målmedvetet hållbarhetsarbete. Våra samarbetspartners är nyckelspelare i denna process. Därför arbetar vi löpande med information och uppföljning av dessa frågor gentemot våra samarbetspartners och leverantörer. 

Afa Fastigheter har förutom leverantörskoden, en Etikpolicy och kompletterande instruktioner beträffande externa leverantörer, hyresgäster och samarbetspartners, som sätter ramverk och styrning för området.

Afa Fastigheter har satt ett mål som innebär nolltolerans för arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivning, vilket gäller från 2018. Målet är relevant för såväl våra egna medarbetare som för personer som arbetar hos våra underleverantörer.