Tryggt och hälsosamt

 

Checklista för Trygghet och Säkerhet

Vi arbetar löpande med åtgärder som syftar till att öka våra hyresgästers känsla av trygghet. Afa Fastigheter har etablerat en miniminivå som alla fastigheter ska leva upp till, vi genomför åtgärder såsom ökad belysning i källare och på vind, vitmålade garage och installation av säkerhetsdörrar.

Uppföljning via kundmätning

Löpande följer vi upp ”kundnöjdhet” och använder resultaten för att avgöra vad vi ska göra mer av och vad vi kan förbättra.

Klimatanpassningar på gång

Vi har genomfört en riskbedömning av samtliga fastigheter utifrån behov av klimatanpassningar, genom att bland annat använda stadens scenarioplanering för 100-års skyfall. Nästa steg är att göra en detaljerad handlingsplan för att säkra upp fastigheternas motståndskraft mot kommande extremväder. Vissa av åtgärderna kommer att bli sk mångfunktionella ytor som innebär att de även bidrar till biologisk mångfald och rekreationsvärden.

Utökning av grönytor

2020 ökade vi vår totala grönyta med 130kvm. Vi undersöker löpande möjligheter att installera gröna tak eller väggar för att öka vårt bidrag till den biologiska mångfalden. Eftersom samtliga fastigheter ligger i Stockholms innerstad, förutom en fastighet i Malmö, så kan detta vara en utmaning. Vi är ändå övertygade om att även en liten förändring såsom byte till växter för pollinerare, spelar en roll både i det stora och lilla.

Stockholms Stadsmission

Vi vill bidra till ett mänskligare Stockholm och samarbetar bland annat med Stockholms Stadsmission där vi specifikt stödjer Nattjouren och Särskildnyttan. Nattjouren är en uppsökande verksamhet om kvällar och nätter som innebär att människor i akut nöd kan få hjälp. Särskildnyttan är en satsning för att ge människor, som annars har svårt att hitta bostad, en chans till eget boende. 

Engagerade medarbetare

Engagerade medarbetare är en förutsättning för att nå framgång. Vår uppförandekod tydliggör vilket ansvar vi har som företag och individ.

Inom Afa Fastigheter ska ingen arbetstagare utsättas för kränkande särbehandling. Vår arbetsmiljö präglas av respekt för individen och den personliga integriteten. Alla anställda har ett ansvar för att alltid verka för ett positivt arbetsklimat och att ingen utsätts för kränkande särbehandling.

Vad gäller jämställdhet är vårt mål att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Kvinnor och män ska ha samma löne- och arbetsvillkor och möjlighet till utbildning och befordran på lika villkor. Varje chef ansvarar för att dessa mål uppnås. Jämställdhetsmålet ska vara vägledande vid anställning, utbildning och befordran samt när arbetsgrupper tillsätts och när arbetet organiseras. Vi har en jämn fördelning mellan könen bland våra medarbetare.

Vi lägger stor vikt vid att ha ett väl fungerande förebyggande hälsoarbete. Våra medarbetare erbjuds en rad hälsofrämjande aktiviteter, såsom företagshälsovård, Hälso- och arbetsmiljöprofil och möjlighet till träning i företagets lokaler.
 
Som anställd på Afa Fastigheter erbjuds du kompetenshöjande aktiviteter genom både lärarledda utbildningar och utbildning via webben.