3. Tryggt och hälsosamt

Fossilfritt Sverige driver Plusstadskonceptet för hållbar stadsutveckling, konceptet handlar om att öka takten i hållbar stadsutveckling och skapa värden som kommer både staden och individen till godo vid utveckling av ny- och ombyggnation. Ambitionen är att visa Sverige och övriga världen hur ett fossilfritt välfärds-samhälle kan se ut. 

En god arbets- och boendemiljö är syftet med hela vår verksamhet, vi arbetar löpande med ständiga förbättringar för ökad hänsyn och omtanke om individen i våra fastigheter. Afa Fastigheter vill bidra till den hållbara staden.

Tryggt och hälsosamt

I och runt våra fastigheter skall individen känna sig trygg och säker. Vi underlättar för våra hyresgäster att leva hållbart genom att erbjuda cykelgarage och laddstolpar, alla våra fastigheter har nära till kollektivtrafik. Våra kunder upplever att Afa Fastigheter tillhandahåller en god arbets- och boendemiljö och är lyhörda för deras behov. Vi tar vara på och utökar våra grönytor till förmån för den biologiska mångfalden. Det medför automatiskt en viss grad av klimatanpassning då det gröna sänker temperaturen vid värmebölja och absorberar vatten vid skyfall. 

Målsättningar på vägen

Vi har ett antal mål som vi följer upp halvårsvis för att säkra att vi når vår vision:

• Alla fastigheter ska uppfylla våra minimikrav för ”Trygghet och Säkerhet” (ej fastställt mål)

• 0-vision olyckor som leder till sjukskrivning

•1 00% Gröna avtal – nya och omförhandlade

• Våra fastigheter skall vara säkrade utifrån behov av klimatanpassningar

• Succesiv ökning av grönytan i kvm

• Lägre sjukfrånvaro än genomsnittet på AFA Försäkring

Hur vi når visionen

Checklista för Trygghet och Säkerhet 

Uppföljning via kundmätning 

Klimatanpassningar på gång

Utökning av grönytor 

Stockholms stadsmission

Engagerade medarbetare