Afa Fastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter i ett långsiktigt hållbart perspektiv genom att ta ansvar för ekonomi, samhälle och miljö. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett sätt som säkerställer hållbara fastigheter och samtidigt levererar hög avkastning på investerat kapital. 

Vi vill bidra till ett hållbart samhälle som inte inkräktar på framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi tillämpar försiktighetsprincipen för att minimera risken att skada miljön eller människors hälsa.

En naturlig och självklar grund är att vi alltid följer, och helst överträffar, lagar och andra föreskrifter, god affärssed och praxis. Vår verksamhet bedrivs långsiktigt, effektivt och med hög affärsetik. Vårt agerande präglas av trovärdighet, öppenhet och ärlighet. Som fastighetsutvecklare och förvaltare erbjuder vi fastigheter med god och trygg arbets- och boendemiljö. 

Hela vår verksamhet strävar efter ett cirkulärt resursutnyttjande vilket innebär:
• Förnybar och effektiv energianvändning
• Cirkulära och effektiva materialflöden
• Minimerade avfallsflöden som återanvänds och återvinns
• Minimerad användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier
• Effektivt och cirkulärt vattenutnyttjande
• Minimerade utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen

Vi strävar efter att våra fastigheter ska vara tillgängliga för alla, oavsett exempelvis ålder eller funktionshinder. När det finns behov gör vi klimatanpassningar. Vi underlättar för våra hyresgäster att välja hållbara lösningar genom att erbjuda hög servicegrad och vara lyhörda.

Våra medarbetares personliga engagemang stimuleras genom kompetensutveckling och delaktighet i beslut och resultat. Vi verkar för ökad mångfald, och för att ingen diskriminering eller annan kränkande särbehandling förekommer. Afa Fastigheter ger alla medarbetare samma möjligheter till utveckling och ersättning för lika arbete och det är viktigt för oss att arbetsplatsen är jämställd, trygg och hälsosam.

Vi vill samarbeta med aktörer som har samma höga ambitionsnivå som oss, vilket innebär hög affärsetik och respekt för mänskliga rättigheter, våra intressenter, vårt samhälle och vår miljö. Vi strävar efter att integrera hållbarhetsarbetet i hela vår verksamhet från strategi till uppföljning. Ledningen och cheferna har en nyckelposition i vårt hållbarhetsarbete. 

Afa Fastigheter redogör för utvecklingen och resultatet av hållbarhetsarbetet löpande.