AFA Fastigheter har en uppförandekod som sätter ramarna för vårt ansvar och definierar vår ambition att bidra till den hållbara staden. 

Tanken är att koden ska fungera vägledande för medarbetarna i det dagliga arbetet gällande hållbarhetsfrågor såsom affärsetik, arbetsvillkor, miljö och mänskliga rättigheter. Uppförandekoden skapar en samsyn kring vilket agerande som främjas för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter och relationer. 

Vi har också en separat Leverantörskod som baseras på vår uppförandekod men ytterligare förtydligar våra förväntningar på våra samarbetspartners. Den koden bygger även på Fastighetsägarnas leverantörskod och vi ber därför våra samarbetspartners att gå in på Fastighetsägarnas hemsida och göra självutvärderingen. Detta ger oss en första syn på våra partners hållbarhetsarbete, vilket vi sedan följer upp ytterligare.