Framtidsäkring av verksamheten

Afa Fastigheters vision för framtiden är att vår verksamhet ska bli klimatneutral och cirkulär. Det innebär att vi bidrar positivt till Sveriges mål, netto noll koldioxidutsläpp 2045. För att kunna göra det behöver verksamheten bli cirkulär, där återbruk och återvinning står i fokus. Genom att minska uttaget av resurser kan vi också minska vår klimatpåverkan. Dessutom ska alla som verkar och lever i våra fastigheter uppleva sin tillvaro som trygg och hälsosam.

Utökad koldioxidrapportering

Under 2021 utökade vi vår strävan att mäta koldioxidutsläppen som vår materialanvändning vid ombyggnationer ger upphov till. Exempel på material som bidrar till stora utsläpp är innerväggar av gips, textilmattor och undergolv av cement. Vi använder resultaten till att försöka styra om till alternativa material och till ökat återbruk. När vi måste köpa nytt strävar vi efter att köpa produkter som håller länge och som kan återvinnas, innehåller ett minimum av farliga kemikalier samt är producerat av återvunna eller förnybara råvaror. För de mätningar som gjorts under 2021 uppgick koldioxidutsläppen till 30kg CO2/ombyggd kvadratmeter. 

Under 2022 kommer vi att undersöka möjligheterna att utöka mätningarna i underhållsprojekt.

               MÅL

           RESULTAT 2021

 

 

 • Minska energianvändningen 1% årligen

 • Fossilfria transporter 2025

 • Mätning CO2-utsläpp vid hyresgästanpassningar

 

 

 

 • - 3,90%

 • 44%

 • 30 kg Co2/kvm

 

 

 

Ett bidrag till minskningen av energianvändningen 2021 var en större investering i en solcellsanläggning i Lindhagen i Stockholm som då den färdigställs under 2022 blir en av de större i urban miljö. Elproduktion förväntas bli 323 MWh per år, vilket motsvarar 94 lägenheters elbehov årligen. De fossilfria transporterna hänför sig till transporter i driften vilket utgör en stor andel av Afa Fastigheters totala transporter. Under kommande år undersöker vi möjligheten att bredda våra mätningar av CO2-utsläppen till övriga transporter samt till övriga materialinköp vid underhållsprojekt.

 

 • Minska CO2 utsläpp genom ökat återbruk vid hyresgästanpassningar

 • Ökat återbruk 

 • Rätt materialval enligt Byggvarubedömningen (rekommenderas minst 10%, accepteras 80%, undviks max 10%)

 

 

 • 1,1 kg CO2/kvm

 • 1 kg/kvm

 • 13%, 79%, 8%

 

 

 

Genom att återbruka innerdörrar, takplattor, glaspartier och textilmattor kunde vi minska våra CO2-utsläpp med 1,1 kg/ombyggd kvadratmeter samt avfallet med 1kg/kvadratmeter. Det är mycket annat som också återbrukas och vi har en ambition att kunna rapportera även de återbruken. En grundbult för att säkerställa cirkulära materialval är att välja material utan farliga kemikalier, baserade på återvunnet, förnybart material. Vi strävar därför mot större andel rekommenderade och accepterade material som gått igenom Byggvarubedömningens granskning.

 

 

 • Trygga och säkra fastigheter

 • Utökad grönyta

 

 

 

 

 • Alla fastigheter är inventerade och ett 40-tal åtgärder har utförts

 • 1700 kvm

 

 

 

Vi ökade avsevärt vår grönyta i samband med investeringen i solceller i Lindhagen då en stor del av taken samtidigt täcktes med sedum. Vi har som ambition att kontinuerligt öka grönytan på mark, väggar och tak i våra fastigheter. Vi inspekterar löpande våra fastigheter för att säkerställa att fastigheten upplevs som trygg och säker av våra hyresgäster.