Certifierade fastigheter

AFA Fastigheters bestånd utgjordes till 65 % (dec 2018) av certifierade fastigheter, enligt framför allt Miljöbyggnad men även BREEAM och LEED. Det är en sänkning jämfört med föregående år på grund av förändringar i fastighetsbeståndet.

Fem pilotprojekt för återbruk

Materialanvändningen är en stor påverkansfaktor i fastighetsbranschen. AFA Fastigheter genomför ett stort antal ombyggnationer varje år, framför allt i de kommersiella fastigheterna. Dessa innebär ofta att fullt funktionsdugligt material byts ut mot nytt. Vi arbetar för att minska användningen av material genom att öka återbruket vid ombyggnationer.

Vi genomförde fem stycken pilotprojekt under 2018 för att lära hur vi framöver ska kunna bygga in en återbruksambition som rutin i alla våra projekt. 

I ett av våra större ombyggnationsprojekt under året, omfattande 1000 arbetsplatser, tog vår hyresgäst själv initiativ till experthjälp för att bli av med delar av den lösa inredningen på ett hållbart sätt. Vår roll blev att samordna denna strävan med den tillträdande hyresgästen och vår byggentreprenör. Totalt återbrukades 38 % av materialet. Den nya hyresgästen kunde ta över sammanträdesmöbler, soffor, fåtöljer och belysning och mer teknisk utrustning såsom nedföringsstavar för elkablar. En del av möblerna och annat material skänktes till en skola och Fryshuset i Stockholm, material som verkligen välkomnades av såväl elever som lärare. Även de ekonomiska vinsterna blev stora, både för de två hyresgästerna och i form av reducerade kostnader för bortforsling av material då mycket stannade kvar i huset. (Gångaren 15)

I en annan av våra fastigheter innebar ett hyresgästbyte att hela lokalen behövde tömmas och anpassas för en helt annan typ av verksamhet. Genom varsam rivning kunde vi möjliggöra återbruk och sälja vidare material såsom innerdörrar, glaspartier, ljudabsorberande takplattor och textilgolv. Genom denna insats kunde vi med hjälp av IVLs beräkningsverktyg för återbruk, konstatera att vi lyckades undvika 1486 kg avfall, reducera koldioxidutsläppen med 2500 kg och spara in 63 000 kronor. För AFA Fastigheter minskade dessutom kostnaden för bortforsling eftersom materialet kunde säljas vidare istället för att gå till återvinning. (Våghalsen 15)
 
IVL har utvecklat en lathund för besparingar vid ombyggnationer som ett resultat av ett Vinnovafinansierat projekt; ”Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor”, i samarbete med en rad andra parter såsom fastighetsägare, arkitekter och återbruksföretag. 

Källa: IVL “Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor”

Ordning och reda på energieffektiviseringar

AFA fastigheter har ett certifierat energiledningssystem ISO 50001 som skapar ordning och reda i energieffektiviseringsarbetet. Under året intensifierade vi arbetet för att nå vårt mål att sänka användningen med 15 % mellan 2016 och 2020. Vi fattade beslut att endast köpa in el med certifieringen Bra Miljöval. Det innebär att all vår el kommer från tredjepartsgranskad Bra Miljöval vattenkraft, genom Skellefteå Kraft. Premien för Bra Miljöval innefattar bland annat hårdare miljökrav på vattenkraften men går även till projekt som reparerar miljöskador och ökar energieffektiviseringen.
 
Användningen av energi ökade per kvadratmeter från 128 kWh/kvm 2017 till 132 kWh/kvm under 2018. Detta berodde främst på den varma sommaren. Behovet av kyla blev avsevärt större än under normala år. Vi räknar med att vända resultaten åt rätt håll nästa år genom att fler energieffektiviseringsprojekt kommer att genomföras under året.

Bättre kontroll över avfallsflöden

Ett minskat flöde byggavfall till deponi är ett viktigt mål för AFA Fastigheter, men det föregås av en minskad användning av material. Återbruk är en viktig del av lösningen. Vidare finns ett mål för ökad återvinning – på bekostnad av deponiflödet. Deponi och återvinning i samband med byggprojekt har vi ännu inte lyckats mäta. Ett led i att erhålla bättre kontroll över våra egna flöden är att minska antalet avfallsentreprenörer, ett arbete vi påbörjade under 2018 och har för avsikt att implementera under 2019. Vi räknar med att kunna få en första rapporteringsperiod för deponi och återvinning vid byggprojekt 2019.
 
Våra mål att införa källsortering enligt producentansvaret och matavfallshämtning till 2020 i alla våra fastigheter arbetar vi vidare med under 2019. Vi kunde konstatera att för närvarande har vi fullgod källsortering i 27 av våra totalt 42 fastigheter (december 2018). I övriga fastigheter finns delvis källsortering. 

Byggvarubedömningen som bas 

Medlemskap i Byggvarubedömningen tecknades 2018. Vårt mål är att alla nya projekt ska hanteras inom BVB. Under 2018 utnyttjades BVB i cirka en tredjedel av alla ombyggnationer.  Verktyget säkerställer att bästa möjliga material, utifrån att undvika skada på miljön eller människors hälsa, används i fastigheterna.  Dessutom etableras automatiskt en innehållsförteckning inför framtiden över vad som byggts in i fastigheterna.

God arbets- och boendemiljö avgör hela upplevelsen av våra fastigheter. Många av ovanstående faktorer följs upp genom kundundersökningar. Årets resultat visade en tydlig frammarsch på en rad områden såsom trivsel, möjlighet att agera miljömedvetet samt AFA Fastigheters ansträngningar för hållbar förvaltning och utveckling.

Checklista för Trygghet och Säkerhet 

Under året utvecklade vi en checklista med faktorer som ska vara uppfyllda för att en bostadsfastighet ska klassas som trygg och säker. Resultat från kundundersökningen 2018 visade att snittresultatet för området trygghet hade gått ner något. Saker som spelar in är exempelvis god belysning i allmänna utrymmen, säkra dörrar både ut- och invändigt samt portkoder som byts regelbundet. AFA Fastigheter arbetar vidare med checklistan under 2019 för att säkerställa att alla fastigheter uppfyller listan.