Enligt Naturvårdsverket använder lokaler och bostäder en tredjedel av den totala energin i Sverige. Det medför att vi, som fastighetsbolag, har en stor del i ansvaret för övergången till ett fossilfritt samhälle. Under 2018 integrerades hållbarhetsmålen i verksamhetsplanen för 2019.  I den hållbara verksamhetsplanen finns mål och aktiviteter som spänner över följande huvudområden; 

Hållbara fastigheter
Det här området täcker in ett stort antal miljöfrågor under samlingsnamnet ”Resurser i kretslopp”. Även frågor såsom flexibla lokaler, tillgänglighet och grönytor är viktiga för att tillhandahålla en ”God arbets- och boendemiljö”, vårt andra delområde inom Hållbara fastigheter. Under 2018 genomförde AFA Fastigheter bland annat ett antal pilotprojekt för att lära mer om hur vi kan öka vårt återbruk i samband med hyresgästanpassningar. Vi beslutade att endast köpa Bra Miljöval el och genomförde det till 100%.
Läs mer om Hållbara fastigheter 

Nöjda kunder
Under 2018 genomförde vi Husmöten i nästan samtliga fastigheter med syftet att ytterligare fördjupa dialogen med våra hyresgäster, boende såväl som kommersiella hyresgäster. Vi införde även ett nytt system för felanmälan för att öka vår tillgänglighet.
Läs mer om nöjda kunder

Engagerade medarbetare - Under 2018 genomförde vi ett antal utbildningstillfällen med syfte att höja kompetensen i hållbarhetsfrågor såsom energi och cirkulär ekonomi.
Läs mer om engagerade medarbetare

Ansvarstagande samarbetspartners – Vi genomförde de första granskningsmötena med våra samarbetspartners för att ta reda på hur de i praktiken följer vår uppförandekod för leverantörer.
Läs mer om ansvarstagande partners

Sammanfattning av resultatet 2018
Läs mer här