Byggvarubedömningen
AFA Fastigheter är medlem i Byggvarubedömningen sedan januari 2018. Medlemskapet gör att vi har obegränsad tillgång till verktyget och kan arbeta fokuserat för att säkerställa bra insatsvaror i våra fastigheter. Byggvarubedömningen ger oss också möjlighet att dokumentera och få god kontroll på de materialet som finns i våra fastigheter. 

Centrum för cirkulärt byggande är en plattform som syftar till att underlätta ett mer resurseffektivt byggande. Det sker genom att samverka, sprida kunskap om och utveckla en mer tillgänglig marknad för cirkulära produkter och tjänster. Bygg- och rivningsavfall utgör en av samhällets allra största avfallsströmmar.

Målet är att uppnå avfallsminimering, ökat återbruk och materialåtervinning samt att minska flödet till deponi och energiåtervinning. Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och har utvecklats i samverkan med övriga parter inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala. AFA Fastigheter har gått med som en testanvändare av det digitala verktyget på ccbuild.se för utbyte av material.  

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Totalt 15000 fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar är medlemmar. Fastighetsägarnas uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. För att utveckla samarbetet med våra hyresgäster använder vi bland annat det Gröna hyresavtalet och leverantörskoden som tagits fram av Fastighetsägarna 

Färdplan för en klimatneutral Bygg- och anläggningssektor
I april 2018 presenterades Bygg- och anläggningssektorns förslag, hur branschen ska uppnå fossilfrihet till 2045, för regeringen. AFA Fastigheter är en av de över 70 olika aktörer från hela värdekedjan som står bakom Färdplanen. Vi är också aktiva i arbetet som nu tagit vid för att utveckla vår bransch till att bli fossilfri. AFA Fastigheter deltar bland annat i referensgruppen för hur branschen ska redovisa koldioxidutsläpp.

Nätverket för hållbart företagande- NMC
AFA Fastigheter är medlem i NMC som är ett branschöverskridande nätverk för över 200 företag och organisationer i hela Sverige. NMC erbjuder en rad evenemang varje år i form av seminarier, frukostmöten och rundabordssamtal för att främja dialog och erfarenhetsutbyte som leder till ett hållbart näringsliv.
 
Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission arbetar för en mänskligare och tryggare stad. 2017 utökade vi vårt samarbete med Stadsmissionen och blev "partnerföretag". Vi har valt att stödja deras verksamheter Bostad först, Bobyrån samt Nattjouren.

Sweden Green Building Council (SGBC) SGBC driver bland annat utvecklingen av olika certifieringar som Miljöbyggnad och Citylab. AFA Fastigheter har hittills certifierat 61% av beståndet och vi följer med stort intresse utvecklingen inom nya former av certifieringar. Medlemskapet i SGBC ger oss en god inblick i hållbar stads - och fastighetsutveckling.