Lägenhetsbyte

Du har rätt att byta din lägenhet mot en annan bostad under vissa förutsättningar. Hyresgästens rätt till byte regleras i Jordabalken kap 12, 35§.
I lagtexten nämns tre viktiga faktorer som måste uppfyllas för att du skall få genomföra ett byte.
 - Du skall ha beaktansvärda skäl för byte. Du måste alltså ha en anledning till att byta din bostad. Det kan till exempel vara att du behöver större eller mindre lägenhet på grund av ändrade familjeförhållanden eller att du behöver flytta för att komma närmare din arbetsplats.
 - Att bytet kan ske utan olägenhet för hyresvärden. Du måste kunna visa att den som skall överta hyresrätten (den du vill byta med) kommer att klara hyran och har god ekonomi. Den tillträdande hyresgästen får inte ha varit störande eller på annat sätt varit misskötsam i sitt tidigare boende.
 - Att andra skäl inte talar emot bytet. Ett exempel på skäl som talar emot bytet är att ta emot pengar för hyresrätten. Ett annat exempel är att bytet är ett villkor för ett byte med en bostadsrätt och därmed betingar ett lägre pris än marknadsvärdet för en bostadsrätt. Ovanstående formulering i lagen har gjort att Hyresnämnden är mycket restriktiv med att godkänna byten mellan hyresrätter och bostadsrätter. Vid ett sådant byte ställs stora krav på hyresgästen att visa att den bostadsrätt som man önskar köpa genom byte inte går att köpa på den öppna marknaden.

Ansökan och handläggning av lägenhetsbyte

Om du vill byta din lägenhet måste du ansöka om lägenhetsbyte hos hyresvärden. Läs noga igenom vilka handlingar vi behöver för att kunna ta ställning till bytet, vi kan inte behandla din ansökan förrän den är komplett. Om din lägenhet ingår i ett kedjebyte är det mycket viktigt att kopior på samtliga parters hyresavtal och personbevis bifogas – alltså inte bara på den person som flyttar in i vår lägenhet. De övriga hyresvärdarnas kontaktuppgifter måste finnas med så att vi kan komma i kontakt med dem under handläggningstiden.
Vår handläggningstid är ca 4-6 veckor, med undantag för sommar och jul, då semestrar kan försvåra handläggningen och möjligheten för de olika hyresvärdarna att komma i kontakt med varandra.

Blankett för ansökan om byte laddar du ned här.

Om vi inte godkänner bytet

Om hyresvärden avslår din ansökan får du ett skriftligt besked om detta. Om du tycker att vi felaktigt har nekat dig att byta lägenheten har du möjlighet att låta Hyresnämnden pröva din ansökan och du skall då vända dig till dem för att få saken prövad.
Det är viktigt att känna till att det är den hyresgäst vars värd har nekat bytet som måste ansöka hos hyresnämnden om att få byta, det innebär att om det är din bytesparts hyresvärd som säger nej så är det byteshyresgästen, inte du, som kan ansöka hos hyresnämnden att få genomföra bytet. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.