AFA Fastigheter ingår i AFA Försäkring och har en gemensam hållbarhetsredovisning.

AFA Försäkrings bidrag till samhället är att utföra sitt uppdrag från arbetsmarknadens parter på ett sådant sätt att vi tillsammans skapar en hållbar försäkringsverksamhet och ett tryggare arbetsliv. Den sociala hållbarhetsaspekten är dessutom särskilt viktig för AFA Försäkring.

Vår hållbarhetspolicy anger inriktningen för AFA Försäkrings hållbarhetsarbete. Denna fastslår att mål, aktiviteter och resurser för hållbarhetsarbetet ska inkluderas i affärsplan, verksamhetsplaner och budget samt följas upp löpande.

Vi har också en etikpolicy som syftar till att ge styrelse, företagsledning och medarbetare vägledning där det saknas klart uttalade regler och utgör den värdegrund som vårt uppträdande och våra olika förhållningssätt ska vila på.

En gemensam hållbarhetsredovisning presenteras för hela AFA Försäkring. Klicka gärna på länken till höger för att läsa hela dokumentet.